AignishАвтор: The Blood Arm
Альбом: Infinite Nights
Продолжительность: 01:17
Раздел: Иное

Оригинальный текст трека: Слова на русском:
Capercaillie
The Blood Is Strong
Aignish
An ciaradh m’fheasgair ‘s mo bheath’ air claoidh
Mo rosg air dunadh ‘s a’ bhas gun chli.
Stiuir cus’ an lar leam gu Eilean ciatach
Gu Aignish sgiamhach far an d’aaich mi.

An sin gun cairich sibh mi ‘san fhod
A measg mo chairdean ‘s mo shinnsrean coir,
Ri tonnan bar-gheal a’ bualadh traghad
‘S ri machair Aignish nan laoigh ‘s nam bo.

Глухарь
кровь-Это Сильно
Aignish
ciaradh м’fheasgair ‘s mo bheath’ air claoidh
Mo rosg воздух dunadh ‘s a BHA gun chli.
Stiuir cus’ lar leam ГУ Eilean ciatach
ГУ Aignish sgiamhach далеко d’aaich mi.

Грех gun cairich sibh mi ‘san fhod
measg mo chairdean ‘s mo shinnsrean кокосовое,
Ri tonnan бар-gheal’ bualadh traghad
‘S ri machair Aignish nan laoigh ‘s nam bo.


Добавить комментарий